คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศรัณย์ชนก สาธร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรีน
ระดับชั้น : ป.5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายหฤษฎ์ สุขภิบาล
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5/1