กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชวนชม เพ็ชรกาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวธันยมัย เพชรผ่อง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2