บุคลากรทางศึกษา

นางกัญภัทร ศรีนิล
ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

นางสุพรรษา คงชนะ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวจิรารัตน์ ช่วยดิษ
ธุรการ