กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววิภารัตน์ พรหมแก้ว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวญานีกานต์ ผาสุข
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2