กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายยศธร นวลพงศ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1