กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกานต์กนิษฐา ทองนา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายทวีศักดิ์ เมฆหมอก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางปราณี จรจรัส
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2