กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุภาภรณ์ เพ็ชรศรีทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววรรณิดา แก้วยี่
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1