กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมนตรี ช่างเรือ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวฮันนี จู
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เกลี้ยง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2