กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกรกนก มุกดา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวศิราณี ชัยวิสิทธิ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเกวลิน คีตะพันธ์สังวรณ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1