ปฐมวัย

นางสาวสกุลตา แช่มไล่
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวปรียากมล รักชนะ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวรัตติยา จันทร์แดง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1