คณะผู้บริหาร

นางดวงแข ยอดแสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา