ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายแซว เตี่ยอินชิว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2463
ชื่อ-นามสกุล : นายเคลื่อน อินทรักษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเลื่อน สารนียกิจ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายหวง นาเจริญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเขิ้ม นาเจริญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายคล้อย ทวีราษฎร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ ฤกษ์จำนงค์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสวาท อินทรัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ นาเมือง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโชติ ชูวารี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัช พุทธเจริญ
ตำแหน่ง : รักษาการฯครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ ศักดา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2525-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสุขโข สาเรศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายจตุพร พืชผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 พ.ย. 2551 - 6 ธ.ค. 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษฎา คะตะโต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ก.พ. 2556 - 30 พ.ค. 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายภูริพัฒน์ บุญมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิ.ย. 2560 - 3 ธ.ค. 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงแข ยอดแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน