หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดจัดการเรียนการสอนโรงเรียน

อนุบาล
     ระดับชั้นอนุบาล 1 - อนุบาล 3 จำนวน 3 ห้องเรียน


ประถมศึกษา
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 2 ห้องเรียน

รวมทั้งหมด จำนวน 15 ห้องเรียน