เป้าหมายประสงค์
เป้าหมายประสงค์

เป้าประสงค์ (GOAL)

     ๑. นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน
     ๒. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
     ๓. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ตามเกณฑ์ มาตรฐาน
     ๔. นักเรียนมีความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านการใช้เหตุผล
     ๕. นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ
     ๖. นักเรียนมีค่านิยม หลักของคนไทย ๑๒ ประการและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม หลักสูตร
     ๗. ครู และนักเรียน มีความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
     ๘. สถานศึกษามีหลักสูตรเน้นอาเซียนศึกษา
     ๙. นักเรียนสามารถดำรงชีวิตประจำวันโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     ๑๐. มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
     ๑๑. สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาด ร่มรื่นสวยงาม และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
     ๑๒. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาศึกษา