วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

     เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

พันธกิจ (MISSION)

     ๑. จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามศักยภาพผู้เรียนและมาตรฐานการศึกษา
     ๒. จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้
     ๓. จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     ๔. จัดการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา
     ๕. จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล
     ๖. พัฒนากระบวนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
     ๗. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
     ๘. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
     ๙. ปลูกฝังพัฒนาผู้เรียนให้มีสัมมาคารวะและสุนทรียภาพ