สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตัวย่อ

     ต.ข.

คำขวัญ

      การศึกษาก้าวไกล กายใจเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม 

ปรัชญาโรงเรียน

      สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ การได้มาซึ่งปัญญา ทำให้เกิดสุข 

อัตลักษณ์

      ยิ้มใส ไหว้สวย เอกลักษณ์ ดนตรีไทย

สีประจำโรงเรียน

     สีเหลือง – สีแดง 
          สีเหลือง หมายถึง ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
          สีแดง หมายถึง ความรักความสามัคคี 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

     จามจุรี