ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนตาขุน

     โรงเรียนตาขุน เดิมชื่อ “โรงเรียนวัดตาขุน” ตั้งอยู่ที่บริเวณวัดตาขุน (ในปัจจุบัน ) ผู้ก่อตั้งคือรองอัมมาตย์ตรีขุนพนมชนารักษ์ สร้างเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2463  สังกัดกรมสามัญศึกษา ต่อมาเมื่อมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ก็ได้ย้ายมาสร้างในที่ดินแห่งใหม่ โดยได้รับการบริจาคจาก นายเม่า ศรีนิล  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2509 ในเนื้อที่ 12 ไร่ 76 ตารางวา โดยมีพระครูปราการ สมานคุณ (พ่อหลวงเรียม) เป็นผู้อุปถัมภ์เนินการก่อตั้งโดย นายสมนึก ทองพัฒน์ ปัจจุบันโรงเรียนตาขุน ตั้งอยู่ เลขที่ 105 หมู่ 4 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับชั้น ป. 6 
      

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

     ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๕ หมู่ที่  ๔ ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมตั้งอยู่ในวัดตาขุน ชื่อโรงเรียนชนาประดิษฐ์ ต่อมาเปลี่ยนเป็น โรงเรียนประชาบาลประจำตำบลเขาวง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดตาขุน  และเมื่อย้ายออกจากวัดตาขุนมาตั้งในที่ดินปัจจุบัน จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนตาขุน ผู้ตั้งโรงเรียนครั้งแรก คือ รองอำมาตย์ตรีขุนพนมชนารักษ์ นายกิ่งพนมในสมัยนั้น ตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๖๓ และได้ย้ายมาตั้งในที่ดินปัจจุบัน เมื่อวันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๓ได้รับบริจาคที่ดินจากนายเม่า ศรีนิล นายอนันต์ สัมพันธ์ นายบุญนัก วิเชียรวงศ์ ตั้งอยู่บนถนนฝั่งซ้ายของถนน สุราษฎร์ – ตะกั่วป่า ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๕๘เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ได้มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ต่อมาเปลี่ยนเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ และเปลี่ยนเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ จนถึงปัจจุบัน