ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 มี.ค. 66 การทดสอบระดับชาติ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์-วิชาภาษาไทย
โรงเรียนตาขุน/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
10 มี.ค. 66 ถึง 14 มี.ค. 66 สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนตาขุน/นักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
03 มี.ค. 66 การเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ณ โรงเรียนตาขุน
โรงเรียนตาขุน/ชุดลูกเสือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
01 มี.ค. 66 ถึง 02 มี.ค. 66 การเข้าค่ายลูกเสือชั่วคราว ณ โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์
โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ /ชุดลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มบริหารงานวิชาการ
01 มี.ค. 66 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์
โรงเรียนตาขุน/พละ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
20 ก.พ. 66 ถึง 20 มี.ค. 66 การทดสอบระดับชาติ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
โรงเรียนตาขุน/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
15 ก.พ. 66 โครงการธนาคารโรงเรียน ร่วมออมเงินกับธนาคารออมสิน ทุกวันที่ 15 ของเดือน
ห้องคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
11 ก.พ. 66 ถึง 11 มี.ค. 66 การทดสอบระดับชาติ O-net นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
โรงเรียนตาขุน/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ